دبيرستان فرزانگان 4 

تقويم اجرايي در يك نگاه:(دوره اول - دوره دوم)------ آئين نامه انضباطي:(دوره اول - دوره دوم)

پژوهش:(دوره اول - دوره دوم)------افتخارات آموزشي و پژوهشي:(دوره اول - دوره دوم)

پشتيبان:(دوره اول - دوره دوم)------افتخارات فرهنگي و ورزشي:(دوره اول - دوره دوم)

آزمون هاي جامع:(دوره اول - دوره دوم)------تاريخ جلسات شوراي دبيران:(دوره اول - دوره دوم)

 ارتباط مستقيم با همكاران:   (دوره اول - دوره دوم)

 

 

كسب مقام اول سوپر تيم در مسابقات بين المللي روبوكاپ ايران اپن ليگ روبات هاي فوتباليت سبك وزن

كسب مقام دوم سوپر تيم در مسابقات بين المللي روبوكاپ ايران اپن ليگ روبات هاي فوتباليت وزن آزاد 

 

 


 


 

كليك  

 

آدرس : تهران، خیابان تهران نو، چهار راه خاقانی، کوی زینبیه
تلفن : 77170223 - 77171122 - 77170820
رايانامه : farzanegan4@gmail.com